पसायदान परिसर येथे विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक सहल, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांकरिता व अन्य विशेष आयोजनांकरिता संपर्क करा

profile-sample2

पत्ता

पसायदान परिसर
वडगाव" धरणाजवळ (रामा डॅम ), राहिमापूर, महाराष्ट्र, पिन कोड - ४४११०८

profile-sample2

ई-मेल

[email protected]

Contact Form